Výrobci
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
 
reklama
 

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím na straně jedné a prodávajícím na straně druhé.

Prodávající
 Ing. Jiří Drdla, Javorová 1312, Rosice 665 01, IČ : 70495807, DIČ: CZ6505261774, dále jen „prodávající“.

Kupující
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujících rozdílně pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako koncoví zákazníci (dále jen „kupující - koncový zákazník“), a fyzické či právnické osoby, které ve vztazích s prodávajícím vystupují v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - firma“). Pokud tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stejným způsobem pro kupujícího – koncového zákazníka i kupujícího – firmu, jsou jednotně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).

Kupující - koncový zákazník je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – koncovým zákazníkem jsou vymezeny níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami výslovně neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a předpisy souvisejícími.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – firmou jsou vymezeny níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami výslovně neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. a předpisy souvisejícími.

Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení doručené objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 

II. Informace o produktech a cenách

Ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou vždy platné a konečné, tedy včetně DPH a případných dalších daní a poplatků. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.


III. Objednávky a dodání zboží

Zboží je možné objednávat prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce údaje nezbytné pro úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné nepotvrzení změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím  požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.

Při vytváření objednávky je kupující vyzván k výběru formy dopravy a platby za zboží. Cena dopravy je konečná a přičítá se k celkové ceně zboží v objednávce.

Při zvolení převzetí zboží osobně a platbě v hotovosti bude kupující kontaktován na základě údajů poskytnutých při vytváření objednávky pro upřesnění místa a času převzetí objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany, popřípadě se souhlasem kupujícího změnit způsob platby a dodání zboží, pokud nedojde k dohodě na času a místě předání.

Dle volby kupujícího je možné dodat zboží také prostřednictvím služeb České Pošty s.p. . Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost balení, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo jinak zdeformovaný, je to signál, že zboží nemusí být v pořádku. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu s řidičem nebo pracovníkem pošty. Balík si pečlivě prohlédněte. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.


IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy podle § 53 Občanského zákoníku je možné při dodržení těchto podmínek:
• Žádost o odstoupení doporučujeme podat elektronicky tzn. emailem nebo doporučeným dopisem
• Je možné do 14 dnů od převzetí zboží
• Zboží musí být odesláno nebo osobně doručeno do 14 dnů od jeho převzetí  
• Odstoupení od smlouvy se týká zboží vč. elektropoplatku, dopravného a balného
• Zboží nesmí vykazovat jakékoliv známky poškození či opotřebení a musí být dodáno včetně veškerého příslušenství (CD, plných tonerů u tiskáren, kabelu, manuálu, krabice...)
• Na zboží bude vystaven dobropis a peníze uhrazeny do 30 dnů ode dne vystavení dobropisu

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
• na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
• na dodávku licencí programů v průhledných obalech nebo bez těchto ochran licenčního čísla
• na dodávku novin, periodik a časopisů
 

V. Záruky a reklamace

Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu nebo na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list. Není-li na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu v souladu se zákonem, vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít.

Při řešení reklamace kupujícího – koncového zákazníka se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

 Při řešení reklamace kupujícího – firmy se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů.

Neuplatnitelnost záruky

Při nákupu jednotlivého komponentu, který si kupující montuje nebo instaluje do svého PC sám, neodpovídá prodávající za jeho kompatibilitu s komponenty v PC již instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody. Záruku nelze uplatnit také v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování komponentů či software, dle návodu a pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím.

 Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

·        vypršení záruční lhůty

·        mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče

·        pokud byly vady způsobeny počítačovými viry

·        pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí

·        používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem

·        zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě

·        zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Zboží se životností kratší než 24 měsíců je označeno vždy v nabídce prodávajícího a písemně uvedeno na dodacím a záručním listě nebo na faktuře, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list při převzetí zboží kupujícím. U těchto výrobků se již z jejich povahy a technologického zpracování předpokládá již při jejich výrobě zaručené užívání kratší než 24 měsíců.

 Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Takovéto opotřebení není důvodem k reklamaci zboží.

Z občanského zákoníku tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku.

Postup při uplatnění a vyřízení reklamace

Kupující – koncový zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím doporučuje prodávající předložit záruční list a dodací list nebo fakturu, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, případně také originální záruční list výrobce k urychlení reklamačního řízení. Reklamovaná vada bude posouzena a prodávající rozhodne o důvodnosti reklamace. Kupujícímu bude vystaven reklamační protokol, ve kterém bude uveden popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že reklamace bude posouzena jako neodůvodněná, tato skutečnost bude uvedena v reklamačním protokolu.

 V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. 

 Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

Vady odstranitelné

 Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující – koncový zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující – koncový zákazník právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Výměna zboží

Reklamace vad zboží, které je v den uplatnění reklamace skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující – koncový zákazník s prodávajícím dohodnout na konkrétním termínu dodání náhradního zboží. Prodávající po dodání náhradního zboží do skladu vyzve kupujícího k odběru zboží, případně zboží zašle kupujícímu na náklady prodávajícího. Po dohodě s kupujícím je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

 V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.

 Kupující – koncový zákazník má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím.

Vady neodstranitelné

 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím – koncový zákazníkem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující – koncový zákazník uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

 Kupující – koncový zákazník má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím.

Kupující - firma je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.

 

Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoli, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo jinak zdeformovaný, zboží nemusí být v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. Pracovník pošty nebo kurýrní služby je povinen s kupujícím sepsat protokol o poškození zásilky. Na jeho základě potom, v případě poškození obsahu balíku pošta nebo kurýrní služba vyřídí reklamaci.

 Reklamační řád České Pošty s.p.: http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/zasady-pro-dodavani/zasady-pro-dodavani-postovnich-zasilek-a-poukazanych-peneznich-castek-id999/